O nás   |   Výročná správa


SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, VÝSLEDKOCH

A PODMIENKACH ZUŠ Josepha Haydna GALANTA


Školský rok 2007/2008


  1. Základné identifikačné údaje o škole


Názov školy: Základná umelecká škola Josepha Haydna

Adresa: Hlavná 1007/20, 924 01 Galanta

Telefón: 031/780 23-69

Fax: 031/780 23-69

e-mail: zus-ho@stonline.sk


Zriadovateľ: Mesto Galanta

Riaditeľ: Mgr. Ladislav Maťašovský

Vyučovací jazyk: slovenský

Učebné plány: pre l. a 2. stupeň, ŠPD: Schválilo MŠ SR dňa 21.12.2003

pod číslom 11 215/2003s platnosťou od 1.septembra 2004


Metodické orgány školy: Umelecká rada školy

Poradné orgány školy: Rada školy  2. Počet tried/ žiakov ( stav k 30.06.2008 )


Na škole máme 12 tried a nasledujúce oddelenia:klavírne, sláčikové, gitarové,spevácke

a oddelenie dychových nástrojov.


Na prvom stupni (PŠ a ročníky 1.-7.) ukončilo štúdium 202 žiakov.

Ročníky
1.roč.
2.roč.
3.roč.
4.roč.
5.roč.
6.roč.
7.roč.
Spolu
Počet
žiakov
23


44
24
24
22
25
19
21
202

Na druhom stupni (štvorročné nadstavbové štúdium ) ukončilo štúdium 16žiakov.


Ročníky
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
Spolu
Počet žiakov

5

5
1
5
16


Štúdium pre dospelých (ŠPD) ukončilo 13 študujúcich. ( Je to tiež štvorročné štúdium.)


Ročníky
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
Spolu
Počet študentov
4


1


6


2


13

V školskom roku 2007/2008 ukončilo štúdium celkovo 231 žiakov.


- 2 -


Do prípravného ročníka v šk. roku 2007/2008 sme na základe prijímacích pohovorov k 30.06.2008 prijali 18 žiakov.

Na štúdium na Konzervatórium sa z 21 absolventov prihlásil 1 žiak ( Drahoslav Bango ), ktorý bol úspešný a bude študovať na strednej škole s hudobným zameraním.  3. Hodnotenie a klasifikácia žiakovZ celkového počtu žiakov 231 v školskom roku 2007/2008 prospelo s vyznamenaním 176 žiakov a 55 žiakov prospelo.4. Zamestnanci školyFyzický stav
Prepočítaný stav
Celkový počet zamestnancov k 30.06.2008
17


14,50
z toho: pedagog. zamestnanci
14
12,70
Z toho: nepedag.zamestnanci
3
1,80
administratíva:
2
1
prevádzkový zam.
1
0,80
  4.1. Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov


Z celkového počtu 14 pedagógov je 13 kvalifikovaných a 1 nekvalifikovaný. Pedagóg hry na gitaru Michal Doháňoš diaľkovo študuje na Konzervatóriu v Topoľčanoch a tento školský rok úspešne ukončil už 5. ročník.


  4.2. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnacov


riaditeľ školy - 1.kvalifikačná skúška - ukonč. 17.3.1998

  - funkčné vzdelávanie - ukonč. 12.1.20015.Aktivity a prezentácia školy na verejnostiOkrem výchovnovzdelávacej práce v oblasti základného umeleckého školstva kladieme dôraz na mimoškolské aktivity , ktorými prezentujeme na verejnosti svoje zameranie na hudobnú kultúru v našom meste. Spolupracujeme s množstvom kultúrnych a spoločenských organizácií a inštitúcií ( MsKs, Vlastivedné múzeum, Dom Matice slovenskej, Galantské osvetové stredisko, Csemadok, Galantská knižnica, Centrum voľného času a i.). Participujeme na príprave a realizácii množstva spoločenských podujatí a na požiadenie zabezpečujeme hudobný program.

- 3 -


Žiacke koncerty organizujeme v mesačných intervaloch, kde žiaci a pedagógovia prezentujú svoju prácu širokej verejnosti. Organizujeme aj podujatie „ Deň otvorených dverí“ .

V školskom roku 2007/2008 oslavovala naša škola 50.výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti Ministerstvo školstva SR prepožičalo našej škole čestný názov „ Základná umelecká škola Josepha Haydna Galanta“. Voľba mena Josepha Haydna nebola nhodná. Tento svetoznámy rakúsky skladateľ je nerozlučne spätý so šľachtickým rodom Esterházyovcov, veď v ich službách pôsobil takmer 30 rokov. Je známe, že Esterházyovci vlastnili na území dnešnej Galanty svoje vidiecke sídla a naša škola stojí v mestskom parku len niekoľko desiatok metrov od jedného z nich.

Uplynulý školský rok prebehol už jubilejný X. ročník hudobného festivlalu „ Galantské hudobné dni“, ktorého iniciátorom a hlavným organizátorom je práve naša škola. Festival nesie dobré meno našej školy a nášho mesta nielen do okolitého regiónu, ale na celé Slovensko, a v posledných rokoch aj do zahraničia. Tento náš najväčší nadštandardný projekt potvrdzuje, aké je dôležité zapojiť do spolupráce celé okolie školy ( rodičov, sponzorov, mesto).

Ďalším projektom našej školy je benefičný koncert pod názvom „ Deti deťom“, ktorý organizujeme tiež desiaty rok. Výťažok vyzbieraný na dobrovoľnom vstupnom z tohto koncertu posielame pravidelne na účet Slovenského výboru pre UNICEF. Podujatie „ Deti ďeťom“ je vždy záverečným koncertom festivalu „Galantské hudobné dni“ a účinkujú na ňom najlepší žiaci našej školy.

V školskom roku 2007/2008 dosiahol v rámci súťaží najväčší úspech náš žiak siedmeho ročníka

klavírneho oddelenia Marek Kači, ktorý na celoslovenskej Klavírnej súťaži „Mladí klaviristi 2007“ v Bratislave získal 2. miesto.  6. Vyhodnotenie projektov a programov školyProjekt „ Galantské hudobné dni“ bol úspešne realizovaný na základe finančnej dotácie a z Ministerstva kultúry SR ( projekt bol vypracovaný spoločne s MsKs Galanta) a tiež vďaka finančnej dotácie z rozpočtu mesta Galanta.

Už piaty rok pracujeme na projekte cezhraničnej spolupráce v rámci partnerstva medzi mestami Mikulov a Galanta s Mikulovskou ZUŠ-kou, kde časť nákladov znova pokryla finančná dotácia z rozpočtu mesta Galanta.7. Priestorové a materiálno-technické podmienky školyŠkola sídli v dvojpodlažnej budove v mestskom parku. Na prízemí je riaditeľňa, zborovňa, kancelária a dve učebne. Na prvom poschodí je sedem učební a na druhom poschodí sú štyri učebne. Kedže na našej škole prevláda individuálne vyučovanie, učebne sú prispôsobené daným podmienkam. Materiálno-technické vybavenie školy je na dobrej úrovni, neustále dopĺňame inventár školy o kvalitné hudobné nástroje.

Z nášho pohľadu škola spľňa kritériá na kvalitné poskytovanie hudobného vzdelávania.


  - 4 -

  8. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu

  8.1 Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiaka – Rozpočet na rok 2007Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Mzdy a odvody
4 090
4 090
Tovary a služby
430
458
Zriaďovateľ
4 520
4 548
Vlastné príjmy
420
420
S p o l u
4 940
4 968
  8.2 Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť


V školskom roku 2007/2008 sme dostali finančné prostriedky od rodičov

  - školné vo výške 446.760,60 Sk Sk.8.3. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov


V školskom roku 2007/2008 sme dostali :

- dobropis 8 172- Sk

- úrok 441,41,95 Sk

Ďalej sme dostali účelové finančné prostriedky na projekty:


1. Účelová finančná dotácia na hradenie časti nákladov osláv 50.výročia založenia školy vo výške

20.000,- Sk, ktoré boli použité na zabezpečenie tlače a vydania bulletinu a pozvánok.

2. Promenádny koncert v rámci Kultúrneho leta 2007 vo výške 3.000,- Sk, ktoré boli použité na zabezpečenie ozvučovacej techniky.

  3. Realizácia koncertu žiakov a pedagógov v Mikulove vo výške 5.000,- Sk (zabezpečenie autobusovej dopravy žiakov a pedagógov do Mikulova).

  4. Účelové finančné prostriedky na havarijný stav elektroinštalácie v podkrovných triedach školy v sume 65.248,-Sk. . Bola vykonaná výmena elektroinštalácie, aby nemohlo prísť k úrazu žiakov a pedagógov zasiahnutím prúdu ako i prípadne požiaru.

  5. Finančná dotácia z rozpočtu mesta Galanta podľa zmluvy č.6/07 Samsung v sume 45.000,- Sk.

  Účelová finančná dotácia bola použitá na zakúpenie hudobných nástrojov ako keyboard Yamaha,

  gitara Sanchez a husľová sada.- 5 -


  9. Cieľ v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2007/2008

  a vyhodnotenie jeho plnenia


Cieľom a poslaním našej školy je, že musí vytvárať podmienky, aby sa škola tohto typu stala

nielen centrom umeleckého vzdelávania, ale hlavne nositeľkou kultúry a kultúrnosti v meste, kde pôsobí.

Z hľadiska týchto potrieb boli v Koncepcii rozvoja školy hlavné úlohy marketingu nasledovné:

  - poskytovať úplné a presné informácie o dianí v škole na najrozličnejších úrovniach,

  - budovať osobné kontakty a spolupracovať s ďalšími organizáciami a inštitúciami, zapojiť sa

  do kultúrneho a spoločenského života mesta,

  - budovať obraz školy ako dobre riadenej inštitúcie a dobrého zamestnávateľa,

  - využiť maximálne špecifiká a výhody školy,

  - propagovať úspechy školy.


Svoje hlavné ciele som v Koncepcii rozvoja školy rozdelil na dlhodobé, strednodobé a krátkodobé hľadiská. Úlohy uvedené v krátkodobom horizonte boli splnené aj v tomto školskom roku a zároveň sme boli úspešní aj v úlohe, ktorú som uviedol do strednodobého hľadiska – podarilo sa mi vyriešiť stabilizovanie personálneho obsadenia školy.

Som veľmi rád, že aj úloha stanovená v dlhodobom hľadisku bola splnená, veď udelenie čestného názvu „ZUŠ Josepha Haydna“ pri príležitosti polstoročnice našej výchovno-vzdelávacej inštutúcii je vysoké morálne ocenenie práce pedagógov školy a slávnostný akt, ktorý sa konal dňa 3.októbra 2007 bol ďalším významným podujatím v rámci osláv 770.výročia prvej písomnej zmienky o Galante.
10. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých

sú nedostatky


Naša škola je jednoodborová a preto si myslím, že jej miesto v našom meste a systéme školských zariadení je nezastupiteľné.

Práve moment, že sa v našej pedagogickej a výchovnej práci môžeme zamerať len na umelecké vzdelávanie v oblasti hudby, považujem za silnú stránku našej školy. Výsledky práce žiakov a pedagógov to aj v praxi potvrdzujú.

V dlhodobom horizonte by bolo vhodné rozšíriť gitarové oddelenie o jedného pedagóga, nakoľko záujem o štúdium na hre na gitaru je obrovský. Na tejto úlohe v súčasnosti už pracujeme.

Ďalším nedostatkom je chýbajúca koncertná sála priamo v budove školy, ale priestorové podmienky nám túto predstavu neumožňujú.Koncerty realizujeme v MsKs.


Vypracoval riaditeľ školy: Mgr. Ladislav Maťašovský

V Galante, dňa 30.06.2008Za Radu školy: Predseda RŠ Mgr. Beáta Tomčányiová