O nás   |   Výročná správa


O nás

    Naša škola sídli v dvojpodlažnej budove v mestskom parku. Učebne sú prispôsobené daným podmienkam, keďže vzdelávací proces na našej škole je charakterizovaný vysokým stupňom individuálnej starostlivosti o žiakov.

Na škole je zriadených 12 tried v nasledujúcich hudobných oddeleniach:
  • klavírne,
  • sláčikové,
  • gitarové,
  • spevácke
  • a oddelenie dychových nástrojov.
    Materiálno-technické vybavenie školy je na dobrej úrovni. Z tohto pohľadu škola spĺňa kritériá na kvalitné poskytovanie hudobného vzdelávania.

    Okrem výchovno-vzdelávacej práce v oblasti základného umeleckého školstva kladie naša škola dôraz na mimoškolské aktivity, s ktorými prezentuje na verejnosti svoje zameranie na hudobnú kultúru v našom meste.

    Škola spolupracuje s množstvom kultúrnych a spoločenských organizácií a inštitúcií (Mestské kultúrne stredisko, Vlastivedné múzeum, Galantská knižnica, Galantské osvetové stredisko, Dom Matice slovenskej, Csemadok, Centrum voľného času a i.). Participujeme na príprave a realizácii rôznych kultúrnych podujatí, kde zabezpečujeme hudobný program.


Čestný názov

    V roku 2007 škola oslávila 50. výročie svojho založenia. V júni 2007 MŠ SR schválilo našu žiadosť o prepožičanie čestného názvu "Základná umelecká škola Josepha Haydna" práve pri príležitosti tejto významnej udalosti v živote školy. Voľba mena Josepha Haydna nebola náhodná. Tento svetoznámy rakúsky skladateľ je nerozlučne spätý so šľachtickým rodom Esterházyovcov, veď v ich službách pôsobil takmer 30 rokov. Je známe, že Esterházyovci vlastnili na území dnešnej Galanty svoje vidiecke sídla a naša škola stojí v mestskom parku len niekoľko desiatok metrov od jedného z nich.

    Udelenie čestného názvu pri príležitosti polstoročnice našej výchovno-vzdelávacej inštitúcii je vysoké morálne ocenenie práce pedagógov školy a zároveň ďalším významným podujatím v rámci osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o Galante.