O nás

    Naša škola sídli v dvojpodlažnej budove v mestskom parku. Učebne sú prispôsobené daným podmienkam, keďže vzdelávací proces na našej škole je charakterizovaný vysokým stupňom individuálnej starostlivosti o žiakov. Na škole je zriadených 12 tried v nasledujúcich hudobných oddeleniach: klavírne, sláčikové, gitarové, spevácke a oddelenie dychových nástrojov.

chcem vedieť viac...

Vážený priatelia,

    práca učiteľa je nesmierne ťažká a zložitá, ale zároveň krásna a povznášajúca. Veď vidieť, ako sa pod odborným vedením rozvíja talent dieťaťa, je tá najkrajšia odmena.

    Základná umelecká škola v našom meste pôsobí už vyše päťdesiat rokov. Ďakujem všetkým bývalým a súčasným učiteľom, ktorí sa stali svojou prácou neoddeliteľnou súčasťou histórie školy. Dôkazom úsilia pedagógov sú ocenenia žiakov a absolventov na domácich i zahraničných súťažiach a tiež prezentácia školy na verejných vystúpeniach a aktivitách v rámci rôznych kultúrnych podujatí v našom meste. Svojou činnosťou Základná umelecká škola v Galante potvrdzuje, že je nielen výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ale i kultúrno-spoločenským stánkom pre naše mesto.

    Dovoľte mi na záver, zaželať Vám veľa umeleckých i výchovných úspechov a množstvo nadaných a pracovytých žiakov. Prajem Vám pevné zdravie, trpezlivosť a cielavedomosť v Vašej práci.


Ing. Alexander Mézeš
primátor mesta

Namiesto úvodu

    Základná umelecká škola v Galante sa v roku 2007 dožila významného jubilea - oslávila svoje päťdesiate narodeniny.

    Päťdesiat rokov v histórii jednej školy je obdobím, ktoré si zaslužilo zvýšenú pozornosť. Naša jubilantka počas svojej existencie vychovala stovky absolventov, z ktorých sa mnohí stali renomovanými umelcami v oblasti hudobnej kultúry. Pravdou však je, že nie z každého žiaka sa stal profesionálny umelec.

    Dôležité je, že ho naša škola naučila vnímať a cítiť hudbu ako životnú potrebu a neoddeliteľnú súčasť bežného života. Veď poslaním našej školy je hlavne naučiť žiakov reči hudby prostredníctvom diel hudobných velikánov a tak vychovávať pozorných a vnímavých poslucháčov klasickej i súčasnej hudby.

    Vzácne výročie, ktoré v roku 2007 oslávila Základná umelecká škola v Galante spoločne s veľkou rodinou absolventov a rodičov, je príležitosťou pre poďakovanie zakladateľom školy, ich pokračovateľom a samozrejme aj súčasníkom, ktorí odkaz minulých rokov sprítomňujú do dnešnej podoby. Všetci bývalí i súčasný pedagógovia svojou zanietenou prácou prispeli v prospech rozvoja kultúrneho života nášho mesta.

    Pri vstupe do ďalšej päťdesiatky želám pedagógom a žiakom našej školy veľa nadšenia, pevnej vôle a lásky k hudbe.

Mgr. Ladislav Maťašovský - riaditeľ školy